(0380) 526 01 26

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu

Blok Kat Malikleri Kurulu

 

Blok Kat Malikleri Kurulu Sitemizin en üst yönetim ve karar organıdır. 49 blok temsilcisinden oluşur. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, bu kurul tarafından seçilir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, bloklar arasında eşgüdümü ve birlikteliği sağlamak, Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi görüşüp karara bağlamak, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun bütün hesap ve işlemlerini incelemek gibi görev ve yetkilere sahiptir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, 2 yılda bir, blok yöneticileri seçimini izleyen 15 gün içinde olağan olarak toplanır.

 

Blok Temsilcileri

 

Blok Kat Malikleri Kurulu

 

Bir blokta yer alan bağımsız bölümlerin her birinden oluştan blok kat malikleri kurulunun görevi, bloğu toplu yapı temsilciler kurulunda temsil etmekte görevli blok yöneticisini seçmektedir. Blok kat malikleri, seçilen yöneticiyi yönlendirmek ve denetlemekle görevli ve yetkilidir. Her kat malikinin bir oy hakkı vardır.

 

Blok Kat Malikleri Kurulu, olağan olarak en geç 2 yılda bir Haziran ayında toplanır. 

 

Blok Yöneticisi

 

Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından, iki yılda bir yapılan toplantıda seçilir. Eski yönetici tekrar seçilebilir.

 

Blok yöneticisi kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumludur. Blok Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Yönetim Kurulunca verilen kararları yerine getirir. Bloğun ortak giderleri ile ilgili problemleri Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na iletir ve takip eder. Blok yapıyı ilgilendiren tebligatı kabul eder.

 

Blok yöneticisi, Blok Denetçisi  tarafından denetlenir.

Adres
Karahacımusa Mahallesi
DÜZCE

(0380) 526 01 26
info@duzcememursenevleri.com